Pyg-z Artshyt

Lahat ng tauhan at pangyayari sa cartoons na ito, kahit iyong base sa katotohanan, ay pawang kathang-isip lamang. Ang cartoons na ito ay may maselang tema, lenggwahe, karahasan, seks, horror, at droga, at hindi dapat basahin ng sinoman. Ang mga pananaw at opinyon sa cartoons na ito ay sa mga tauhan, at hindi itinatakda ng mga polisiya o posisyon ng manunulat o may-ari ng website.

Si Dekki Morales ang kasalukuyang puno ng PUP Center for Creative Writing. Nagtuturo siya ng Filipino at Panitikan, at naninilbihan din bilang Executive Council Member ng NCCA-NCLA. Libangan niya ang paggawa ng cartoon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s